Instytut Studiów Kościelnych Lubranscianum prowadzi i koordynuje interdyscyplinarne badania naukowe historii Archidiecezji Poznańskiej w jej historycznych granicach, a także miejsca w kościele powszechnym. Instytut podejmuje wielokierunkowe działania w celu stworzenia elektronicznej platformy informacyjnej badań podstawowych życia religijno-społecznego Archidiecezji Poznańskiej (od 968 r. ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku). Przedmiot i zakres działalności Instytutu reguluje Statut Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum, z dnia 28 lipca 2012 roku, który w artykule 8 określa przedmiot działalności:

1. Prowadzenie prac badawczych dotyczących historii Kościoła powszechnego i Archidiecezji Poznańskiej.

2. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z działalnością naukową i edukacyjną Instytutu.

3. Prowadzenie przy współpracy lokalnych środowisk regionalistycznych dokumentalizacji audiowizualnej i fonograficznej współczesnego życia społeczno- religijnego w Archidiecezji Poznańskiej, w tym także uroczystości parafialnych (wizytacje, odpusty, nabożeństwa, jubileusze itp.).

4. Stworzenie elektronicznego portalu służącego wymianie informacji naukowej dotyczącej podejmowanych projektów i obszarów badawczych.

5. Tworzenie baz danych oraz bibliografii dotyczącej historii Archidiecezji Poznańskiej.

6. Wykonanie indeksu przedmiotowego dokumentacji zasobów związanychb z przedmiotem działania Instytutu.

7. Współpraca i wymiana naukowa z instytucjami i organizacjami kościelnymi, instytucjami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, mediami, stowarzyszeniami, ruchami, osobami fizycznymi oraz prawnymi w kraju i za granicą.

8. Prowadzenie wspólnych projektów badawczych z przedstawicielami innych wyznań religijnych działających na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

9. Pozyskiwanie grantów naukowych, dotacji państwowych i prywatnych na realizację przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych.

10. Działalność wydawnicza.

11. Organizacja konferencji i spotkań naukowych.

12. Organizacja imprez i wystaw kulturalnych, popularyzujących wiedzę o historii Archidiecezji Poznańskiej oraz dziedzictwie kulturowym ziem wchodzących w jej skład na przestrzeni wieków.

13. Pomoc młodzieży akademickiej i szkolnej w przeprowadzaniu badań i projektów naukowych w obrębie statutowych działań Instytutu.

14. Współpraca z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie upowszechniania i popularyzowania wiedzy o dziejach Archidiecezji Poznańskiej.