Zadania statutowe Instytutu zakładają prowadzenie badań własnych oraz udział w projektach badawczych związanych z historią Archidiecezji Poznańskiej, Wielkopolski a także Kościoła powszechnego.

Komisja Historyczna w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna

W 2011 roku został powołany Trybunał Beatyfikacyjny i Komisja Historyczna w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna (1575-1603). Przewodniczącym Komisji Historycznej został ks. prof. Leszek Wilczyński, który przygotowuje monografię na temat zakonnika.

Projekt badawczy (grant) „Historia Archidiecezji Poznańskiej 1918-1992”

W 2012 roku został zakończony projekt badawczy „Historia Archidiecezji Poznańskiej 1918-1992”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N108 1354 37).  Realizacja projektu w latach 2009-2012 zakończyła się opracowaniem kilku ważnych tematów (Związek Kapłanów „Unitas”, archidiecezja poznańska w latach okupacji, organizacje świeckich katolików w okresie PRL) oraz tomu studiów (działalność terenowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej), a także wybranych zagadnień w osobnych artykułach (duchowieństwo oraz inteligencja świecka). Bezpośrednim rezultatem projektu były opracowania: (1) Leszek Wilczyński, Związek Kapłanów „Unitas” archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Zarys dziejów pierwszej korporacji kapłańskiej na ziemiach polskich 1907-1939, Poznań 2012, s. 331; (2) Łukasz Jastrząb, Archidiecezja poznańska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Poznań 2012, s. 1391; (3) Elżbieta Wojcieszyk, Duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 1939-1945, Poznań 2012, s. 370, płyta CD. Ponadto w ramach projektu powstała monografia Leszka Wilczyńskiego, „Sprawie służ!” Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wielkopolsce (działalność ogniw terenowych 1919-1939), Toruń 2012, s. 358 oraz teksty: Józefa Malinowskiego, Inteligencja świecka w działalności archidiecezji poznańskiej w II RP, Poznań, s. 32, (mps) i Piotra Nowaka, Duchowieństwo archidiecezji poznańskiej w latach II RP, Poznań 2012, s. 34, (mps).

Projekt badawczy (grant) "Historia Archidiecezji Poznańskiej 996-2016"

Od 2014 roku Instytut Lubranscianum uczestniczy w grancie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, wnioskowanym i prowadzonym przez Instytut Historii UAM, którego celem jest przygotowanie monografii dziejów Archidiecezji Poznańskiej w latach 996-2016. Dotychczas dzieje archidiecezji poznańskiej zostały całościowo przedstawione w wiekopomnym dziele ks. prof. Józefa Nowackiego z 1964 r. Celem trwającego projektu będzie przygotowanie 4-tomowej monografii, uwzględniającej najnowszy stan badań nad dziejami archidiecezji. 

Instytut Lubranscianum odpowiedzialny jest za przygotowanie tomu IV – historii archidiecezji w XX-XXI wieku.

Prace badawcze i redakcyjne prowadzone są zgodnie z następującym schematem:

 I. Struktury i instytucje
   1. Struktura terytorialna diecezji  
   2. Urzędy i instytucje diecezjalne
   3. Uczelnie i instytucje naukowo-formacyjne
   4. Administracja dekanatów i parafii
   5. Funkcjonowanie struktur życia zakonnego

 II. Lud Boży
   1. Duchowieństwo diecezjalne
   2. Życie konsekrowane
   3. Laikat

 III. Aktywność Kościoła
   1. Duszpasterstwo
   2. Duchowość
   3. Kościół w życiu publicznym

W ramach prac badawczych prowadzone są kwerendy archiwalno-biblioteczne w kraju, a w szczególności w:

    Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu
    Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
    Archiwum Akt Nowych w Warszawie
    Archiwum Państwowym w Poznaniu

Członkowie zespołu badawczego w 2015 roku przeprowadzili również kwerendy w placówkach naukowych zagranicą, m.in.:

    Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie
    Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie
    Polski Papieski Instytut Kościelny w Rzymie
    Archiwum Kościoła Polskiego św. Stanisława BM w Rzymie
    Geheimes Staatsarchiv Prteußiscer Kulturbesitz w Berlinie
    Archiwum Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu

W toku prac badawczych nad wiodącym tematem, przygotowywane i publikowane zostały także inne opracowania i artykuły:


    Maziarz A., Dąbrowski Stanisław Józef o. Klemens, [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, t. III, red. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała, Opole 2014.
    
    Maziarz A., Komitet Uchodźców Polskich w Pradze (1916-1918), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, t. III, red. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała, Opole 2014.
    
    Maziarz A., Problem rewindykacji dóbr poklasztornych w okresie II RP na przykładzie Wielkopolski, [w:] Historia testis tempo rum, lux veritatis, Vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi  Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Opole 2015.
    
    Wilczyński L., Historia parafii Ceradz Kościelny, [w:] Dzieje Gminy Tarnowo Podgórne, t. V: Parafie katolickie w gminie, Tarnowo Podgórne 2015.
    
    Wilczyński L., Historia parafii pw. św. Antoniego padewskiego w Przeźmierowie, [w:] Dzieje Gminy Tarnowo Podgórne, t. V: Parafie katolickie w gminie, Tarnowo Podgórne 2015.
    
    Wilczyński L., Historia parafii pw. św. Jadwigi i św. Jakuba w Lusowie, [w:] Dzieje Gminy Tarnowo Podgórne, t. V: Parafie katolickie w gminie, Tarnowo Podgórne 2015.
    
    Wilczyński L., Szkoły ks. Czesława Piotrowskiego w Poznaniu 1920-1946, Poznań 2015.

Dodatkowym efektem projektu grantowego jest dysertacja doktorska Piotra Nowaka pt. Duchowieństwo w archidiecezji poznańskiej w latach 1918-1939, Poznań 2015.